ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថា


- ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថា EU គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយការនាំចូលឧស្ម័នពីរុស្ស៊ី។

រាយការណ៍ដោយ AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង