ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានបង្ហាញពីផែនការ


- កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានបង្ហាញពីផែនការ ជំរុញសេដ្ឋកិច្ច ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិសមភាព និងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសបារាំង ចំពោះវិបត្តិពិភពលោក ប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោត នៅខែក្រោយក្នុងអាណត្តិទីពីរនេះ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង