ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងព័ត៌មានសម្រេចមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានចំនួន៣អង្គភាព ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំពាន លើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង