ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៣៧នាក់ (ករណីនាំចូល៣០នាក់ និងសហគមន៍ ២០៧នាក់), ជាសះស្បើយ៣០៥នាក់ និងស្លាប់១នាក់ដោយជំងឺកូវីដ១៩


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង