ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់ ចែកចាយ ឫលក់ឱសថ ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកា និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៖


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង