ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន


ស.រ.អា ៖ មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុងវ៉ាស៊ីន តោន នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីលើកកម្ពស់ការធ្វើតេស្តរករោគសញ្ញាមេរោគកូវីដ១៩ និងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះ ដែលជាការចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង