ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គម TikTok បានប្រកាសថា


- ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គម TikTok បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងផ្អាកការបង្ហោះវីដេអូទាំងអស់ពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិ ភាពដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់ប្រទេស។

# ប្រភព Aljazeera

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង