ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៦៦នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍៣៤០នាក់), ជាសះស្បើយ៥០៧នាក់ និងស្លាប់៥នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង