ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៦៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៥នាក់ និងសហគមន៍៣៤៣នាក់), ជាសះស្បើយ៤០២នាក់ និងស្លាប់១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង