ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមសម្ព័នបាល់ទាត់ FIFA និង UEFA បានប្រកាសរួមគ្នា ផ្អាកក្លឹបកីឡាករអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់


- ក្រុមសម្ព័នបាល់ទាត់ FIFA និង UEFA បានប្រកាសរួមគ្នា ផ្អាកក្លឹបកីឡាករអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ ពីការប្រកួតរបស់ពួកគេ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងផ្សេងទៀត។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង