ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃចន្ទនេះ បារាំងនឹងដាក់សំណើរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌


- នៅថ្ងៃចន្ទនេះ បារាំងនឹងដាក់សំណើរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ បន្ទាន់ដោយគ្មានការរារាំង ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក៏ដូចជាបទឈប់បាញ់គ្នាផងដែរ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីវិមាន Elysée កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង