ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥៥៨នាក់ (ករណីនាំចូល៤នាក់ និងសហគមន៍៥៥៤នាក់), ជាសះស្បើយ៤២៨នាក់ និងអ្នកស្លាប់១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង