ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤៨៨នាក់ (ករណីនាំចូល១៥នាក់ និងសហគមន៍៤៧៣នាក់), ជាសះស្បើយ៣០៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់៣នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង