ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីផ្សារភាគហ៊ុនសកលលោក បានកើនឡើងក្នុងកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទ


សេដ្ឋកិច្ច ៖ ទីផ្សារភាគហ៊ុនសកលលោក បានកើនឡើងក្នុងកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ហើយតម្លៃប្រេងក៏បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត នៅដើមឆ្នាំថ្មីនេះផងដែរ ដោយសារភាពសុទិដ្ឋិនិយមរបស់វិនិយោគិន ជឿជាក់ថាសមាជិកសភាអាមេរិក នឹងអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយដែលមានតម្លៃ ១,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង