ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥១២នាក់ (ករណីនាំចូល ១៦នាក់ និងសហគមន៍៤៩៦នាក់), ជាសះស្បើយ១៥៦នាក់ និងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ទេ


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 512 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)  ជាសះស្បើយ 156 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 496 នាក់ (អូមីក្រុង)
- អ្នកដំណើរពីបរទេស 16 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
- អ្នកឆ្លងសរុប= 123,955 នាក់
- អ្នកជាសះស្បើយ= 118,960 នាក់
- អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង