ព័ត៌មានជាតិ

សូមបង្ហាញទីតាំងចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស(ម៉ូលទូពីរ៉ាវា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម )


សូមបង្ហាញទីតាំងចែកចាយឱសថម៉ូលណាទ្រីស(ម៉ូលទូពីរ៉ាវា កាប់ស៊ុល ២០០ មីលីក្រាម ) សម្រាប់ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺឆ្លង បង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណា កូវីដ-១៩ ចាប់ពីកម្រិតស្រាល ទៅមធ្យម ចំពោះមនុស្សពេញវ័យ (ចាប់ពីអាយុពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង