ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសអូស្ត្រាលី បានកំណត់ថ្ងៃអ្នកតវ៉ាប្រឆាំង នឹងបទបញ្ជាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19


- ប៉ូលិសអូស្ត្រាលី បានកំណត់ថ្ងៃអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគ COVID-19 រាប់ពាន់នាក់រហូត ដល់ចុងថ្ងៃអាទិត្យ ឲ្យចាកចេញពីរដ្ឋធានី ដែលពួកគេកំពុងបង្កភាពចលាចលអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង