ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ប៉ាន់ប្រមាណថា ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19


- អង្គការសុខភាពពិភពលោក ប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅទ្វីបអាហ្រ្វិកអាចខ្ពស់ជាងទិន្នន័យផ្លូវការ ដែលបានរាយការណ៍ដល់ ទៅ៧ ដង ខណៈករណីស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះ ក៏អាចនឹងកើនឡើងពី២ ទៅ៣ ដង បន្ទាប់ពីប្រធានអង្គការសុខភាព ក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង