ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩, ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង១០២នាក់ (ករណីនាំចូល ១៥នាក់ និងសហគមន៍៨៧នាក់), ជាសះស្បើយ៧៤នាក់


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 102 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)  ជាសះស្បើយ 74 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» 

- ករណីឆ្លងសហគមន៍ 87 នាក់ (អូមីក្រុង)
- អ្នកដំណើរពីបរទេស 15 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ????????
- អ្នកឆ្លងសរុប= 121,983 នាក់
- អ្នកជាសះស្បើយ= 118,286 នាក់
- អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង