ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាសម្រេចលុបចោលការហាមឃាត់អ្នកដំណើរ ឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន១០ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិកក្នុងអំឡុងពេល៣សប្ដាហ៍ មុនធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជា


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង