ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង មេរោគ COVID -19 ប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ 77,029 នាក់


- អ៊ីតាលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគ COVID -19 ប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ 77,029 នាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់បានថយចុះមកត្រឹម 229 នាក់ទាបជាងរបាយការណ៍មុនមានចំនួន 375 នាក់ ។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង