ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអង់គ្លេស កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុម័តឲ្យ ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-១៩


- ប្រទេសអង់គ្លេស កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលមានពីរដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Novavax ដល់មនុស្សពេញវ័យ ដែលនេះជាការនាំចូលវ៉ាក់សាំងទី៥ ចូលមកក្នុងប្រទេស ចំពេលមានការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៃមេរោគ Omicron ដែលបាននាំឱ្យមានការកើនឡើង នូវករណីឆ្លងយ៉ាងគំហុគ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង