ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ២៣ថ្ងៃជាប់គ្នា កម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៤នាក់ (ករណីនាំចូល៧នាក់ និងសហគមន៍២៧នាក់), ជាសះស្បើយ១៩នាក់


រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 34 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 19 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» - ករណីឆ្លងសហគមន៍ 27 នាក់ (អូមីក្រុង)
- អ្នកដំណើរពីបរទេស 07 នាក់ (អូមីក្រុង) គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២  - អ្នកឆ្លងសរុប= 121,150 នាក់ - អ្នកជាសះស្បើយ= 117,286 នាក់ - អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង