ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ រុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែន បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់ បានព្រមព្រៀងគ្នាបើកកិច្ចចរចាថ្មី


- នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ រុស្ស៊ី អ៊ុយក្រែន បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់ បានព្រមព្រៀងគ្នាបើកកិច្ចចរចាថ្មី ក្នុងរយៈពេល ២សប្តាហ៍ ស្តីពីជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែន។

# ប្រភព 7 News

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង