ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ករណីឆ្លងមេរោគប្រចាំថ្ងៃថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងជាង ១៣,០០០ នាក់ក្នុង១ថ្ងៃជាលើកដំបូង


- ករណីឆ្លងមេរោគប្រចាំថ្ងៃថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង បានកើនឡើងជាង ១៣,០០០ នាក់ក្នុង១ថ្ងៃជាលើកដំបូង កាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាឡើងវិញ លើបទបញ្ជាឆ្លើយតបមេរោគ COVID-19 ដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគ Omicron ដែលកំពុងឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង