ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិត មហាវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជន(JENESYS)តាមរយៈអនឡាញសម្រាប់រយៈពេល៤ថ្ងៃ ។


ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជា ប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរយុវជន(JENESYS)តាមរយៈអនឡាញសម្រាប់រយៈពេល៤ថ្ងៃ ។ ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែកុម្ភៈ
ដើម្បីដាក់ពាក្យ និងស្វែងយល់កម្មវិធីលម្អិត និងកាលបរិច្ឆទនានា សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោម៖
https://jice-inex.smktg.jp/public/seminar/view/1787

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង