ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩


អង់គ្លេស ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩ ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ដែលបានយោងតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលបានអះអាងគាំទ្រឲ្យចាក់ថ្នាំបង្ការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និង AstraZeneca ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង