ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណនី WeChat របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានបាត់បង្កឱ្យមានការចោទប្រកាន់ថា


- គណនី WeChat របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison បានបាត់បង្កឱ្យមានការចោទប្រកាន់ថា ជាការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិន ប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកនាំ ពាក្យចិនបដិសេធថា នោះជាបញ្ហារវាងលោក Morrison និងក្រុមហ៊ុន WeChat មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនឡើយ។

# ប្រភពAP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង