ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី២២នាក់ (ករណីនាំចូល១៧នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៥នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១១នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង