ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនមនុស្សចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសបារាំង បានកើនឡើងពី 767 នាក់ដល់ 22,749 នាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ចំនួនមនុស្សចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសបារាំង បានកើនឡើងពី 767 នាក់ដល់ 22,749 នាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលជាការកើនឡើងដ៏ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដោយសារអត្រាឆ្លងមេរោគ Omicron បានជំរុញឱ្យចំនួនអ្នកចូលមន្ទីរពេទ្យហក់ឡើងខ្ពស់បែបនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង