ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានកត់ត្រាករណី ឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន 37,994 នាក់


- រដ្ឋ Victoria នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បានកត់ត្រាករណី ឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន 37,994 នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន 13 នាក់ និងនៅស្របពេលរដ្ឋ NSW រាយការណ៍មានអ្នកឆ្លងប្រមាណ 25,870នាក់ ខណៈវីរុសនេះនៅតែបន្តប៉ះពាល់ដល់សេវាសាធារណៈ រួមទាំងរថយន្តសង្គ្រោះផងដែរ។

# ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង