ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា ប្រកាសរកឃើញអ្នកមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង ចំនួន០១នាក់ បានឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង