ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ពី ករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន 61,046 នាក់


- ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីតាលី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន 61,046 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យច្រើនជាងថ្ងៃសៅរ៍ តែចំនួន141,262 នាក់ និងចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងដល់ 133 នាក់ខ្ពស់ជាងតួលេខមុនតែ111 នាក់។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង