ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចក្រភពអង់គ្លេស បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន ៩៨ ៥១៥នាក់


- ចក្រភពអង់គ្លេស បានរាយការណ៍មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីចំនួន ៩៨,៥១៥នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ និងករណីមនុស្សស្លាប់ចំនួន ១៤៣នាក់ ក្នុងរយៈពេល២៨ ថ្ងៃ ក្រោយលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង