ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសិក្សាថ្មីមួយ ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ បានបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19


- ការសិក្សាថ្មីមួយ ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer- BioNTech នៅក្នុងប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចណាស់ ដោយមនុស្សនៅតែឆ្លងវីរុសនេះចាប់តាំងពីមេរោគ Omicron បានរីករាលដាលកាលពីខែមុន។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង