ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលជលផល អំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទិញត្រីឲបាន រួសរាន់ដើម្បីធ្វើប្រហុក ផ្អក ឬត្រីឆ្អើរ ខណៈដែលរដូវនេសាទ និងរដូវត្រូវត្រីខ្លាំងបានដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១


រដ្ឋបាលជលផល អំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទិញត្រីឲបានរួសរាន់ដើម្បីធ្វើប្រហុក ផ្អក ឬត្រីឆ្អើរ ខណៈដែលរដូវនេសាទ និងរដូវត្រូវត្រីខ្លាំងបានដល់ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅភូមិសាស្ត្រទន្លេសាបខេត្តកណ្តាល និងរាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង