ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានដឹងថា ករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-១៩ សរុបបានកើនដល់ 800,000 នាក់ហើយ


- សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានដឹងថា ករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-១៩ សរុបបានកើនដល់ 800,000 នាក់ហើយ ខណៈមេរោគមេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron កំពុងឆ្លងរីករាលដាល។

ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង