ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

និយតករឱសថរបស់សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


- និយតករឱសថរបស់សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវបញ្ហាមេរោគឆ្លងបំប្លែងខ្លួន omicron ហើយនិងកំពុងគិតថាតើវ៉ាក់សាំងថ្មីគួរតែមាន ឬយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគថ្មីនេះ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង