ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន២៣នាក់, ជាសះស្បើយ១៩នាក់, ស្លាប់ចំនួន៥នាក់ (៤នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង