ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងមេរោគ omicron


- ប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ បានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងមេរោគ omicron ដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមមនុស្ស ២នាក់ ដែលបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ខណៈអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រកំពូល បានបន្តជំរុញមនុស្សឱ្យទៅទទួលថ្នាំបង្ការ។

ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង