ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះ ទៅសហរដ្ឋអាមេ៉រិក នឹងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ធ្វើតេស្ត COVID-19


- អ្នកដំណើរតាមយន្តហោះ ទៅសហរដ្ឋអាមេ៉រិក នឹងប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ធ្វើតេស្ត COVID-19 កាន់តែតឹងរ៉ឹង ដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរាលដាល នៃមេរោគ Omicron ខណៈប្រទេសផ្សេងទៀត ក៏កំពុងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនរបស់ពួកគេផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង