ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានក្រើនរំលឹកឲ្យដឹងថា មេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron


- អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានក្រើនរំលឹកឲ្យដឹងថា មេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron អាចនឹងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅជុំវិញពិភពលោក ហើយវាទំនងជាអាចនឹងរីករាលដាលនៅជុំវិញសកលលោកទៀតផងដែរ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង