ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃចន្ទបាននិយាយថា វ៉ាក់សាំង Sputnik របស់ខ្លួន គឺមានប្រសិទ្ធភាពការពារមេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron ដូចនេះ


- រុស្ស៊ី៖ ប្រទេសរុស្ស៊ី កាលពីថ្ងៃចន្ទបាននិយាយថា វ៉ាក់សាំង Sputnik របស់ខ្លួន គឺមានប្រសិទ្ធភាពការពារមេរោគបំប្លែងខ្លួន Omicron ដូចនេះខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំនួយ ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគ Omicron ប្រសិនបើចាំបាច់។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង