ព័ត៌មានជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យត្រៀម ខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងជាគំហ៊ុក


អង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងជាគំហ៊ុក ជាយថាហេតុនូវករណីជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងខ្លួនថ្មីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឈ្មោះ អូមីក្រូង ដែលទើបរកឃើញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង