ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមសកម្មជនជនភៀសខ្លួន នៅទីក្រុង Dover បានអំពាវនាវ សុំឱ្យមានច្រកផ្លូវសុវត្ថិភាពជាងមុនមួយ


- ក្រុមសកម្មជនជនភៀសខ្លួន នៅទីក្រុង Dover បានអំពាវនាវ សុំឱ្យមានច្រកផ្លូវសុវត្ថិភាពជាងមុនមួយ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យជនចំណាកស្រុក នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអាចទាមទារសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង