ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន ផលិតថ្នាំ AstraZeneca នឹងផ្តល់នូវវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ជាង៣០ ភាគរយដល់សហភាពអឺរ៉ុប


- អឺរ៉ុប៖ ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ក្រុមហ៊ុន ផលិតថ្នាំ AstraZeneca នឹងផ្តល់នូវវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ជាង៣០ ភាគរយដល់សហភាពអឺរ៉ុប ច្រើនជាងការសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុន។

#ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង