ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរអេក្វាឌ័រ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ ក្នុងអំពើហិង្សានៅពន្ធនាគារ Penitenciaria del Litoral


- អេក្វាឌ័រ៖ អាជ្ញាធរអេក្វាឌ័រ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ចំនួនអ្នកស្លាប់ ក្នុងអំពើហិង្សានៅពន្ធនាគារ Penitenciaria del Litoral កាលពីចុងសប្តាហ៍បានថយចុះនៅត្រឹម 62 នាក់ ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពន្ធនាគារ នៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទោសនៅឡើយ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង