ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា មូសគ្រុនចាញ់ថ្មីកំពុងបង្ហាញខ្លួននៅតាមទីក្រុងនានា


- ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា មូសគ្រុនចាញ់ថ្មីកំពុងបង្ហាញខ្លួននៅតាមទីក្រុងនានា នៅអាហ្វ្រិកដោយបាននាំឲ្យមាន ផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង