ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥២នាក់, ជាសះស្បើយ៥៥នាក់, ស្លាប់ចំនួន៥នាក់ (៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង