ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជនថៃរាប់ពាន់នាក់ បានដើរតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ


- ថៃ៖ ប្រជាជនថៃរាប់ពាន់នាក់ បានដើរតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីទាមទារធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជានិយម ដោយបានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលថាការទាមទារបែបនេះ គឺជាការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំស្ថាប័នរាជានិយម។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង